นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ใช้บริการ (“สินค้า”) บนเว็บไซต์ “www.amvata.com ” (“เว็บไซต์”) ของบริษัทจากร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”  ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการสมัครใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนด ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

1.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการบริการนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.3 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้นหากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

2.1 บริษัทขอสงวนสิทธิการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เท่านั้น

2.2 การลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เป็นไปปัจจุบัน ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากผู้ใช้บริการมอบ หรือ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ชื่อผู้ใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ หรือ มีการทำรายการ หรือธุรกรรมใดๆในเว็บไซต์นี้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ และมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการทำรายการ หรือธุรกรรมใดๆ ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียว

2.5 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไม่สุจริต ไม่เหมาะสม หรือ มีเจตนาทุจริต หรือ ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ใช้สิทธิไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด และ/หรือบริษัทในประการใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

2.6 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆบนเว็บไซต์นี้ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือ เข้าร่วมทำการกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และ/หรือ ผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

2.7 บริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือ เพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

2.7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริง ในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 และรวมถึงการไม่แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามข้อ 2.3 ด้วย

2.7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อผู้ใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ

2.7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ โดยมีเจตนาทุจริต หรือ เจตนาไม่สุจริต หรือ ใช้สิทธิไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด และ/หรือบริษัท

3. การจำกัดความรับผิด

3.1 แม้บริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือ ทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้แก่ร้านค้า/ผู้ขาย เท่านั้น โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ มีหน้าที่ ความรับผิดใดๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าในการให้ข้อมูล การโฆษณา การจัดจำหน่าย การจัดส่ง การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการคืนเงินแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาท หรือ เรียกร้องความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของร้านค้า/ผู้ขาย ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการเรียกร้องจากร้านค้า/ผู้ขายด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ใช้บริการได้

3.3 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น และ/หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้บริการตามเงื่อนไขนี้ และไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และ/หรือโซเชียวมีเดีย เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ และ/หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้น

5. สิทธิของบริษัท

5.1 บริษัทมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

5.3 เนื้อหา รูปภาพทั้งหมด ที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัท หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหา รูปภาพเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

5.4 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ บริษัทในเครือ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการให้บริการเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ไปยังผู้ใช้บริการ โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการก่อน และ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบ

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

7. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้โดยมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการใดๆผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ